Δημοσιεύσεις

Δέκα χρόνια

Λένε πώς ὁ χρόνος μετριέται μέ τήν καρδιά. Μέ τήν καρδιά ἤ μέ τό ρολόι, νά κιόλας, 10 χρόνια ὁ μακαριστός π. Θεόφιλος στάς αἰωνίους Μονάς.

10 χρόνια! Ἐσίγησε ὁ ἄμβωνας τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἁγί­ας Λυδίας στήν Ἀσπροβάλτα.

Ἕνας ἄμβωνας, ὁ ὁποῖος ἐξέπεμπε φλόγες ἀπό τήν πυρφόρα του καρδιά· μιά καρδιά ἡ ὁποία ἀγαποῦσε τόν Θεό καί τήν ὁποία ἀγά­πη ἤθελε νά ἐμπνεύσει σέ ὅλους τούς χριστιανούς.

Ἕνας ἄμβωνας, πού ἐξέφραζε τήν ἀγωνία του γιά τά παιδιά καί τούς νέους τῆς Πατρίδος μας.

Ἕνας ἄμβωνας, πού μετέδιδε ἀγάπη γιά τήν προδομένη μας Ἑλλάδα.

Ἕνας ἄμβωνας, πού λαχταροῦσε τήν ἐν Χριστῷ συνοχή τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας.

10 χρόνια! Ἀπό πόσους ἔλειψε τό πετραχήλι, κάτω ἀπό τό ὁποῖο τόσοι ἄνθρωποι εὕρι­σκαν λύση στά προβλήματά τους, ἔπαιρναν δυνάμεις γιά τούς ἀγῶνες τῆς ζωῆς καί ἔνοιω­θαν ἔντονα τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, λυτρωμένοι ἀπό τόν κακό ἑαυτό τους, ὅταν ἄκουγαν τό: «…διά τῆς ἐμῆς ἐλαχιστότητος, ἔχει σε λελυμένον καί συγκεχωρημένον».

10 χρόνια! Πόσο λείπει ἀπό τό περιοδικό «Ἁγία Λυδία», πού ἐκεῖνος ἐνεπνεύσθη, ἡ σθε­ναρή γραφίδα του, καθώς τήν χρησιμοποιοῦσε μέ προσευχή καί πόνο, μέ ἀγωνία καί ἀγάπη γιά ὅλα τά προβλήματα πού ἀπασχολοῦσαν τήν Ἐκκλησία, τήν Πατρίδα καί τήν κοινωνία μας, καί πού γιά τούς πολυπληθεῖς ἀναγνῶστες του ἀποτελοῦσαν οἱ θέσεις του σήματα πορείας!

10 χρόνια! Καί μᾶς λείπουν νεώτερα βιβλία τῆς γραφίδος του, βιβλία πνευματικῆς οἰκοδομῆς, στίς σελίδες τῶν ὁποίων ὡς καλός τροχονόμος διετύπωνε τά λυτρωτικά «Ὄχι» καί τά εὐεργε­τικά «Ναί», σήματα ἀπαραίτητα γιά μιά πορεία μέ ἐπίγνωση τοῦ ἀληθινοῦ μας προορισμοῦ.

10 χρόνια! Ἀπό πόσα παιδιά, πού ἐρχόταν στό χῶρο τῆς Κατασκήνωσης, ἔλειψε τό πατρικό βλέμμα, ὁ ἀληθινός λόγος, οἱ παιδαγωγικές ὑποδείξεις ἀγάπης στά νεανικά τους προβλήματα!

10 χρόνια! Πόσοι ἐνδεεῖς στερήθηκαν τήν προσφορά τῆς ἀγάπης του, τήν ἀθόρυβη καί μυστι­κή, ὅπως μᾶς τήν ὑποδεικνύει τό Εὐαγγέλιο· «μή γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου».

10 χρόνια! Πόσο ἐμφανής εἶναι ἡ ἀπουσία του ἀπό τήν Ἀδελφότητα Ἁγία Λυδία, τήν ὁποία ἔστησε μέ ἱδρῶτες, κόπους καί ἀγῶνες, ἀγωνίες καί προσευχές, θυσίες καί δάκρυα, γιά νά εἶναι θεάρεστη ἡ πορεία της!

10 χρόνια! Ἔντονη ἡ ζωντανή, ἱεροπρεπής ταπεινή ἀπουσία του ἀπό τόν Τηλεοπτικό καί Ρα­διοφωνικό Σταθμό. Καρποί τῆς ἀγωνίας του καί τοῦ διακαοῦς πόθου του, νά γίνει μέσῳ αὐτῶν πραγματικότητα τό «ἐλθέτω ἡ Βασιλεία Σου, γενηθήτω τό θέλημά Σου ὡς ἐν οὐρανῷ καί ἐπί τῆς γῆς».

10 χρόνια! Πόσο λείπει τό ὀξυγόνο πού ἡ παρουσία του ἐξέπεμπε στό «χωράφι», τό τελευ­ταῖο του ὄνειρο, τό «κύκνειο ἆσμα» του, γιά τό ὁποῖο ἔντονη ἦταν ἡ ἐπιθυμία του νά γίνουν οἱ καρποί του ἔμπρακτης ἀγάπης προσφορά στούς ἔχοντας ἀνάγκη ἀδελφούς μας, ὅπως συχνά μᾶς ἔλεγε!

10 χρόνια στόν οὐρανό ὁ μακαριστός π. Θεόφιλος!… Γιά τό εὐεργετικό του πέρασμα ἡ εὐγνω­μοσύνη μας εἶναι πάντα μεγάλη, καί οἱ προσευχές καί οἱ εὐχαριστίες μας θερμές.

Ἄς εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία. Εὐχή θερμή ὅλων ὅσων τόν γνώρισαν καί γεύτηκαν τούς πνευ­ματικούς καί ὑλικούς καρπούς του.

Αἰωνία σου ἡ μνήμη, μακαριστέ εὐεργέτα μας, πατέρα μας, π. Θεόφιλε!…

Περιοδικό Αγία Λυδία
Τεύχος Ιανουαρίου 2023