- Περιοδικό Αγία Λυδία -

αναζητήστε πληροφορίες για το περιοδικό στο lydiamagazine@lydiafilippisia.gr και στο τηλ. 2310 237412

Τεύχη περιοδικού:

«Η ΕΚΔΟΣΙΣ ΜΑΣ»

  είναι ο τίτλος του πρώτου άρθρου, του πρώτου τεύχους του περιοδικού «ΛΥΔΙΑ», που εκδόθηκε και κυκλοφόρησε από την Αδελφότητά μας, τον Ιανουάριο 1973.

  Παραθέτουμε απόσπασμα από το πρώτο άρθρο, συντάκτης του οποίου ήταν ο αείμνηστος Γέροντάς μας και ιδρυτής της Αδελφότητος, π. Θεόφιλος.

  «Πολλά βιβλία, περιοδικά καί Χριστιανικά ἔντυπα κυκλοφοροῦν εἰς τόν τόπον μας. Εἶναι ἀλήθεια γεγονός εὐχάριστον, ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας καί αἱ θρησκευτικαί ὀργανώσεις, τόσον εἰς τήν Ἀθήνα ὅσον καί εἰς τήν Ἐπαρχίαν, ἐκδίδουν βιβλία, ἔντυπα καί περιοδικά πρός διαφώτισιν καί θρησκευτικήν καθοδήγησιν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ὅμως ταῦτα πάντα συγκρινόμενα μέ τά ρυπαρά καί ψυχοφθόρα βιβλία καί περιοδικά τοῦ κιτρίνου τύπου, εἶναι ἐλάχιστα.

  Τό Χριστιανικόν ἔντυπον καλεῖται νά ὑπερφαλαγγίση καί νά ἐκτοπίση τό κακῆς πιότητος ρυπαρόν τοιοῦτον...

  Καί ἡμεῖς, πιστεύομεν εἰς τήν δύναμιν τοῦ Θείου λόγου, προφορικοῦ καί γραπτοῦ. Βεβαίως ὁ προφορικός λόγος ἔχει δύναμιν καί κάμνει θραῦσιν εἰς τά τάξεις τοῦ ἐχθροῦ, ὅταν μάλιστα ὁ χειριστής τοῦ λόγου διαθέτη ἱκανότητα, ἁγιότητα βίου καθιστάμενος οὕτω ὄργανον τοῦ Παναγίου Πνεύματος...

  Διά τόν λόγον αὐτόν, καθίσταται ἀναγκαῖον ἡ χρησιμοποίησις τοῦ γραπτοῦ λόγου, ὁ ὁποῖος εἶναι δύναμις βραδυφλεγής μέν, ἀλλ' ἱκανή νά ἐκτινάξη τούς γρανιτώδεις βράχους τῆς ἁμαρτίας, νά ἀποσπάση καί νά ἐλευθερώση ἀπ' τά δεσμά τίς σκλαβωμένες καρδιές...

  Διά τούς λόγους αὐτούς προβαίνομεν καί ἡμεῖς εἰς τήν παροῦσαν ἔκδοσιν. Αἱ δυνάμεις μας εἶναι μικρές. Τήν γραφίδα μας κρατοῦν ἀκόμη νεανικά χέρια. Δέν τά συνοδεύει ἡ πολύτιμος πεῖρα. Τήν μικρά ὅμως ἐμπειρίαν πού διαθέτομεν καί ἡ ὁποία ἔχει τήν ρίζαν της εἰς τήν πίστιν τοῦ Ἐσταυρωμένου Λυτρωτοῦ, δέν θέλομεν νά κρατήσωμεν μόνον διά τόν ἑαυτό μας. Ὁ πόθος μας νά συντελέσωμεν καί ἡμεῖς εἰς τήν ἐξάπλωσιν τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, καί οἱ καλές πάντοτε διαθέσεις τῶν ἀναγνωστῶν, παρέχουν τήν ἐλπίδα ὅτι ὁ σκοπός μας θά πραγματοποιηθῆ.

  Ἡ χαρά μας θά εἶναι μεγάλη ἄν, μέ τήν χάρι τοῦ Θεοῦ, ἀνοίξουμε τόν δρόμο ἔστω καί σέ μιά μόνο ψυχή καί προσθέσουμε ἔστω καί ἕνα λιθαράκι εἰς τό οἰκοδόμημα τῆς πίστεως.

  Τό περιοδικόν μας φέρει τόν τίτλον «ΛΥΔΙΑ». Τό ὄνομα ἀνήκει εἰς τήν πρώτη χριστιανή γυναῖκα τῆς Μακεδονίας. Γιά τούς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι κατοικοῦν εἰς τό ἐκλεκτόν αὐτό διαμέρισμα τῆς ἑλληνικῆς γῆς, τό ὄνομα τῆς πρώτης χριστιανῆς τῆς Εὐρώπης, δέν πρέπει νά παραμείνη ἄγνωστον».