Δημοσιεύσεις

Ψηλά τη σημαία της Ελλάδος!

   Ἡ 25η Μαρτίου εἶναι μιά ἡμέρα ξεχωριστή ἀπό ὅλες τίς ἄλλες, καί τήν ὁποία ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες αἰσθανόμαστε ἰδιαίτερα χρέος νά τιμήσουμε… Κατά τήν ἡμέρα αὐτήν ζωντανεύουν μέσα μας τά δύο μηνύματα τῆς Ἐλευθερίας. Τό ἕνα εἶναι πανανθρώπινο καί τό ἄλλο εἶναι πανελλήνιο…Τό πρῶτο μήνυμα, μέ παγκόσμιες προεκτάσεις, ἀναφέρεται στήν ἐλευθερία πού ἀναζητᾶ ὁ ἄνθρωπος ἀπό τότε πού κάτω ἀπό τό ὑπερήφανό του πέλμα κατεπάτησε τόν νόμο τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἐπανάστασις αὐτή, πού διετάραξε ἀνεπανόρθωτα τίς σχέσεις τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό, ὡδήγησε τόν ἄνθρωπο ἔξω τῶν πυλῶν τοῦ Παραδείσου… Δέσμιος καί αἰχμάλωτος τοῦ κακοῦ ἑαυτοῦ του ἀναζητᾶ τήν λύτρωσί του˙ ἀναζητᾶ τήν ἐλευθερία του. Καί αὐτό τό μήνυμα τῆς ἐλευθερίας τό μεταφέρει ὁ ἄγγελος Κυρίου στήν ἁγνή Παρθένο τῆς Ναζαρέτ, μέ τήν χαρμόσυνη πληροφορία, ὅτι αὐτή θά γίνη τό δοχεῖο τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ καί δι’ αὐτῆς θά ἔλθη ὁ Σωτήρας καί Λυτρωτής τῆς ἀνθρωπότητος, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Αὐτήν τήν χαρμόσυνη εἴδησι πού ὀνομάζομε Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου, τιμοῦμε καί ἑορτάζουμε… Ὁ Χριστός εἶναι ὁ μοναδικός Ἐλευθερωτής τῶν ψυχῶν. Ὁ Χριστός ἔνοιξε τίς κλειστές πύλες τοῦ Παραδείσου. Ὁ Χριστός ἔθραυσε τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας. Ὁ Χριστός χαρίζει τήν ἀληθινή ἐλευθερία στόν ἄνθρωπο.

   …Τό δεύτερο μήνυμα, πού ἀκούγεται κατά τήν σημερινή ἡμέρα εἶναι τό μήνυμα πού βγαίνει μέσα ἀπό τά μνημεῖα ἐκεῖνων, πού θυσιάσθηκαν καί ἔχυσαν τό αἷμα τους, γιά νά ποτίσουν τό δένδρο τῆς Ἐλευθερίας. Εἶναι τό μήνυμα, πού βγαίνει μέ δύναμι βροντῆς ἀπό τούς τάφους 6.000 Ἱερέων, 100 Ἀρχιερέων καί 7 Πατριαρχῶν, πού ἔπαιξαν τήν ζωή τους «κορώνα γράμματα», γιά νά ἀναστηθῆ τό Ἔθνος. Εἶναι τό μήνυμα πού βγαίνει ἀπ’ τό Κρυφό Σχολειό, πού ἁπλοί Ἱερωμένοι μαθαίνουν γράμματα στά Ἑλληνόπουλα καί καλλιεργοῦν τό πατριωτικό συναίσθημα τῶν παιδιῶν καί διατηροῦν ἄσβεστη τήν ἐλπίδα καί τόν πόθο γιά τήν ἐλευθερία. Εἶναι τό μήνυμα πού βγαίνει ἀπ’ τά κόκκαλα τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά, πού ὅλοι μαζί, χωρίς διακρίσεις, πλούσιοι καί πτωχοί, σοφοί καί ἀγράμματοι, ἑνωμένοι ἀγωνίζονται ν’ ἀπελευθερώσουν τό Γένος. Εἶναι τό μήνυμα τῶν ἀρχηγῶν τῆς Ἐπαναστάσεως, οἱ ὁποῖοι διακρινόμενοι γιά τήν βαθειά καί θερμή πίστι στόν Θεό, πρωτοστάτησαν στόν ἀγώνα καί ἔδωσαν σκληρές μάχες ἐναντίον τοῦ ἐχθροῦ…   …Ἕλληνες κρατεῖστε ψηλά τήν Σημαία τῆς Ἑλλάδος.
 Ἀξιοποιεῖστε τήν δική μας θυσία καί τά ποτάμια αἵματος, πού χύθηκαν, νά ποτισθῆ τό δένδρο τῆς Ἐλευθερίας. Κρατεῖστε ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ τήν πίστι σας στόν Θεό. Αὐτή ἦταν ὁ ὁδηγητής τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821. Κρατεῖστε ψηλά τό λάβαρο τῆς Ἐλευθερίας καί μή ἐπιτρέψετε στούς ἑαυτούς σας νά γίνουν δοῦλοι ἀνθρώπων. Κρατεῖστε ψηλά καί γενναῖα τό φρόνημα. Μείνατε γιά πάντα ἐλεύθεροι καί ἀγωνίζεσθε καί ὑπερμαχεῖτε γιά τήν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος. Ψάλατε ὅλοι τόν ἱερό μας ὕμνο:

   «Ἀπ’ τά κόκκαλα βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά καί σάν πρῶτα ἀντρειωμένη χαῖρε, ὦ χαῖρε,  Ἐ λ ε υ θ ε ρ ι ά».

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος